Δραστηριότητες

Ενοικιάσεις κάδων / containers

Ενοικίαση καλαθοφόρου ανυψωτικού

Συλλογή – διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών

Αποκομιδή – μεταφορά μπαζών ΑΕΚΚ

Χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις κτιρίων, εκσκαφές

Μεταφορά χωμάτων (φυσικά λιπάσματα)

Καθαρισμοί οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από μπάζα και κάθε είδους απορρίμματα

Εργασίες υλοτομίας, κλαδέματος, κοπής δέντρων

Εκσκαφές / Επιχώσεις

Έργα οδοποιίας

Υδραυλικά και τεχνικά έργα

Διαχείριση αδρανών υλικών

Κατεδαφίσεις / καθαιρέσεις

Κτιριακά έργα