Δραστηριότητες

 • Ενοικιάσεις κάδων / containers

 • Συλλογή – διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών
 • Αποκομιδή – μεταφορά μπαζών

 • Μεταφόρα χωμάτων (φυσικά λιπάσματα)

 • Καθαρισμοί οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από μπάζα και κάθε είδους απορρίματα

 • Εκσκαφές / Επιχώσεις

 • Έργα οδοποιίας

 • Υδραυλικά και τεχνικά έργα

 • Διαχείριση αδρανών υλικών

 • Κατεδαφίσεις / καθαιρέσεις

 • Κτιριακά έργα